Recykling?

Postaw na prawdziwe zero waste

Case study

Klient

Karat Recy­kling S.A. działa na pol­skim rynku od 2003 roku, poma­ga­jąc chro­nić śro­do­wi­sko natu­ralne przez roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z odpa­dami. Spółka pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakre­sie sze­roko rozu­mia­nego recy­klingu – odbioru, maga­zy­no­wa­nia i prze­twa­rza­nia odpa­dów do ponow­nego wyko­rzy­sta­nia
1. Kampania remarketingowa (social media + google)
2. Budowa strony internetowej
3. Materiały wideo

Zadania

Mamy już doświadczenie w sprzedaży akcji. Jednakże dobrze wiemy, że nigdy nie ma dwóch takich samych klientów. Dlatego, dla naszego klienta Karat S.A. przygotowaliśmy kampanie „postaw na prawdziwe zero waste” wydobywając z naszego klienta prawdziwą unikalną cechę produktu – 100% recyklingu. Dzięki nowej technologii byliśmy w stanie odzyskiwać cały suoriwec.
Przygotowaliśmy odpowiednią kampanie, landing page, który był w pełni zabezpieczony i umożliwiał zakup akcji potencjalnym inwestorom oraz pulę 5 filmów marketingowych

Projekt został stworzony przy współpracy z Agencją DSBJ Group – www.dsbjgroup.pl

Usługi

Strona internetowa powstała za pomocą WordPressa na specjalnie stworzonym dedykowanym layotcie dla klienta. W ramach strony podpieliśmy możliwość dokonywania tranzakcji internetowych. Strona została odpowiednio zabezpieczona przed potencjalnymi atakami tak, aby dane naszych kupujących były w pełni bezpieczne.

Oprawa graficzna 

Zobacz też